Home / Toan Nguyen

Toan Nguyen

Lớn lên qua đau khổ

DUPRKbVZAUNdZsyqgppWDgY7

“Chẳng phải là Đức Kitô cần phải chịu tất cả những sự cố ấy để được bước vào vinh quang hay sao?” (Lc 24,26). Hãy nhớ lại những biến cố đau buồn trong cuộc đời bạn. Bạn sẽ thấy không biết có bao nhiêu biến cố bạn phải cám ơn, …

Xem Thêm